แบบฟอร์ม

  ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
  1 บันทึกรับ-จ่ายสือเทคโนโลยี
       
  2 ใบรายงานอุบัติการณ์
       
  3 ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
       
  4 แบบตรวจสอบความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และงบประมาณโครงการ
       
  5 แบบทบทวนโครงการ
       
  6 แบบทวนสอบโครงการ
       
  7 แบบบันทึกเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความร้และเทคโนโลย
       
  8 แบบประเมินผลโครงการ
       
  9 แบบตอบคําถามผ้ใช้บริการห้องสมุด / สื่อเทคโนโลย
       
  10 แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank
       
  11 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
       
  12 ใบทะเบียนรับสื่อเทคโนโลยี
       
  13 ขอสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต
       
  14 แบบประเมินความพรอมยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
       
  15 แบบฟอร์มการส่งข้อมูลบันทึกในเว็บไซต์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
       
  16 ใบขอให้เจ้าหน้าที่อยู่เวร/ตรวจเวรในวันหยุดราชการแทน
       
  17 ใบขออนุญาติยืมอุปกรณ์สำนักงาน