Google
google.go.th เว็บไซต์ สบบส.
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
คุณจะให้มีเราปรับปรุง
เรื่องอะไร?

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
1
  วันที่แล้ว
1
  เดือนนี้
18
  เดือนที่แล้ว
29
  ปีนี้
18
  ทั้งหมด
23,782

ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพทย์บุรินทร์         สุรอรุณสัมฤทธิ์  (ผู้อำนวยการระดับสูง)
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

     นพ.วิวัฒน์  ยถาภูธานนท์ (นพ.ทรงคุณวุฒิ)

รองผู้อำนวยการ สบบส.
1)      นางเสาวลักษณ์  สุวรรณไมตรี  (นักจิตคลินิกฯ ชพ.)    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ
2)      พญ.วิรัลพัชร       กิตติธะระพันธุ์ (นพ.ชพ.)                   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
 
กลุ่มอำนวยการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสารบรรณ งานการเงินงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานพัสดุ งานสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี งานเลขนุการ และงานสารสนเทคโนโลยี
โทร. 0-2590-8413,0-2590-8185,0-2590-8220
นางณฐิณี  พลถาวร
(นักจัดการงานทั่วไป ชพ.)
นางประไพศรี  สุนันต๊ะ
(นักจัดการงานทั่วไป ชก.)
น.ส.มนัญญา เหรียญตระกูล
(เจ้าพนักงานธุรการ ชง.)
น.ส.วราภรณ์  อุทธารนิช
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
น.ส.สนั่น มั่นนุช
(เจ้าพนักงานธุรการ ปก.)
น.ส.สายฝน อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
น.ส.สุวิมล  อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
นายณัฐนินทร์  ศรีบุญรอด
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวภรณ์ทิพย์  เชิดชูสุวรรณ
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวเปมิกา  ติงสมบัติยุทธ์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวศิริรัตน์  มาเนียม
(เจ้าพนักงานธุรการ พรก.) ห้องสมุด
นายณรงค์ชัย  แซ่หยง
(พนักงานบริการ พรก.)  ขับรถ
กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  งานสุขภาพจิตภาวะปกติ งานสุขภาพจิตภาวะวิกฤต งาน Super Specialist Service
โทร. 0-2590-8229,0-2590-8580
นางเสาวลักษณ์  สุวรรณไมตรี 
(นักจิตคลินิกฯ ชพ.) 
นางเทียนทอง หาระบุตร
(นักวิชาการสาธารณสุข ชพ.)
น.ส.ชิดชนก โอภาสวัฒนา
(นักสังคมสงเคราะห์ ชพ.)
น.ส.ธนเนตร  ฉันทลักษณ์วงศ์
(นักสังคมสงเคราะห์ ชก.)
น.ส.ชนิกรรดา  ไทยสังคม
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
น.ส.อุษา  ลิ่มซิ้ว
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
น.ส.พัชรินทร์  ศิริวิสุทธิรัตน์
(นักสังคมสังเคราะห์ ปก.)
นายวีร์  เมฆวิลัย
(นักจิตคลินิกฯ ชก.)
น.ส.ชลลดา  จารุศิริชัยกุล
(นักวิชาการสาธารณสุข ปก.)
น.ส.ชุรีภรณ์  เสียงล้ำ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.นารีรัตน์  พิศหนองแวง
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)

นางพาริณี  ปลัดปกครอง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)

ว่าที่ รอ.กฤตเมธ ตุ้มฉาย
(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พรก.)

นายวีระยุทธ มายุศิริ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)

 
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานศูนย์ความเชี่ยวชาญตามประเด็ดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (EC) งานวิจัย งานคลังความรู้กรมสุขภาพจิต และงานห้องสมุด
โทร. 0-2590-8177, 0-2590-8226
พญ.วิรัลพัชร  กิตติธะระพันธุ์
(นายแพทย์.ชพ.)
น.ส.ภัคนพิน  กิตติรักษนนท์
(นักวิชาการสาธารณสุข ชพ.)
น.ส.สิริกุล  จุลคีรี
(นักจิตวิทยาคลินิก ชพ.)
นางวีณา  บุญแสง
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายอภิชา  ฤธาทิพย์
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางธัญลักษณ์  แก้วเมือง
(นักกิจกรรมบำบัด ชก.)
นางฌานิตา  ดำเขียว
(บรรณารักษ์ ปก.)
น.ส.ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
(นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)
นางฐิติญา จันทพรม
(บรรณารักษ์ ปก.)
นางสาวพูลสวัสดิ์  เที่ยงหนู
(นักวิชาการสาธารณาสุข พรก.)
นางสิรามล  หฤทัย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางณัฐธยาน์  พงษ์พียะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
 
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานระบาดวิทยาสุขภาพจิต และเฝ้าระวังสุขภาพจิตของคนไทย
โทร. 0-2590-8180
นางวรวรรณ  จุฑา
(นักวิชาการสาธารณสุข.ชพ.)
น.ส.สาธิดา  แรกคำนวณ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.ทัชชา  สุริโย
(นักจิตวิทยา พรก.)
น.ส.กมลลักษณ์  มากคล้าย
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.ทิพย์ภากร  พงษ์สุภา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.กมลวรรณ  จันทรโชติ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกรมสุขภาพจิตและระดับกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2590-8047
พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล
(นายแพทย์.ชช.)
นางกฤษณา  จันทร์ตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.ธันยพร  เสรีลัดดานนท์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.อุษา  เขตรเขื่อน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.ศรีแพร  หนูแก้ว
(นักวิชาการสถิติ พรก.)พัฒนาโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนถนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8413 โทรสาร. 0-2149-5533 E-mail. 
bureau2558@dmh.mail.go.th