Google
google.go.th เว็บไซต์ สบบส.
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
คุณจะให้มีเราปรับปรุง
เรื่องอะไร?

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
1
  วันที่แล้ว
1
  เดือนนี้
21
  เดือนที่แล้ว
29
  ปีนี้
3,747
  ทั้งหมด
287,905

 

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ภาวะปกติ / ภาวะวิกฤต

Center of Excellence Facilitator

 

 

1.  งานธุรการ

1. สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิต

1.กำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในความเชี่ยวชาญระดับสูง

1.พัฒนานโยบายและแผนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต

1. วางแผน ดูแล ควบคุม วิเคราะห์สถานการณ์ กำกับการปฏิบัติงานประสานนโยบาย/แผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านยาเสพติดของกรมสุขภาพจิต

2.  งานบริหารบุคคล
และการพัฒนา

2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการ  สุขภาพจิต และจิตเวชของเขตบริการสุขภาพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลและสถาบันในกรมสุขภาพจิตให้มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูงทางจิตเวช

2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตทั้งภาวะปกติและในภาวะวิกฤต

2. ติดตามและประเมินผลงานด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต

3.  งานพัสดุ

3. พัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติกลุ่มโรคทางจิตเวชที่สำคัญมาตรฐานและเทคโนโลยีด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
เขตบริการสุขภาพในระดับประเทศ

3. พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านจิตเวชศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการจัดบริการเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต

3. พัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทาง
จิตเวช ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามภารกิจของ
กรมสุขภาพจิต

4.  งานการเงินและงบประมาณ

4. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชรวมถึงผลลัพธ์ที่สำคัญในระบบสุขภาพจิตและจิตเวช

4. ประเมินผลและกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถาบันในกรมสุขภาพจิตตามมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูงทางจิตเวช

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4. เป็นผู้แทนกรมสุขภาพจิตเป็นคระกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯด้านยาเสพติดกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

5. แผนการดำเนินงานหน่วยงาน

5. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

5. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างต้นแบบการดูแลรักษาเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผ่านกระบวนการการวิจัยและพัฒนา

5. พัฒนาระบบการติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต

5. นิเทศงานหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตและร่วมนิเทศงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

6. สารสนเทศหน่วยงาน

6. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

6. ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัย

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดัดหน่วยงานในกรมฯและระดับกระทรวงสาธารณสุข

7. ตัวชี้วัด / งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเขตบริการสุขภาพ

7. ส่งเสริม/บริหารจัดการให้เกิดระบบการพัฒนาวิจัย/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 

7. ตัวชี้วัดอื่นๆ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

8.จัดวางระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

8. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของกรมสุขภาพจิต เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศ

 

 

 

9. กำหนดจำนวนและความต้องการบุคลากรแต่ละวิชาชีพในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

9. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ

 

 

 

10. สนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

10. พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลองค์ความรู้/วิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

 

 

 

11. สร้าง พัฒนาและรับรองหลักสูตรการอบรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

11. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตบริการสุขภาพและประเทศ

 

 

 

12. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิตและจิตเวชของบุคลากรในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

12. ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัย

 

 

 

13. การบริหารจัดการงานห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

13. ตัวชี้วัดอื่นๆ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 


พัฒนาโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนถนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8413 โทรสาร. 0-2149-5533 E-mail. 
bureau2558@dmh.mail.go.th