Google
google.go.th เว็บไซต์ สบบส.
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
คุณจะให้มีเราปรับปรุง
เรื่องอะไร?

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
1
  วันที่แล้ว
1
  เดือนนี้
16
  เดือนที่แล้ว
30
  ปีนี้
3,713
  ทั้งหมด
287,905

ยุทธศาสตร์
  • พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้มาตรฐาน
  • สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  • บริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  • พัฒนางานระบาดวิทยาและฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  • บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศให้มีคุณภาพ
  • บริหารจัดการงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรมสุขภาพจิต


ตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558
.................................................................หมายเหตุ: 
1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย ให้หน่วยงานระบุซ้ำได้ โดยใส่เครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ

2. ตัวชี้วัดที่มาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปี 2557  ให้ทำเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวชี้วัดนั้นๆ ด้วย  

พัฒนาโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนถนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8413 โทรสาร. 0-2149-5533 E-mail. 
bureau2558@dmh.mail.go.th