Google
google.go.th เว็บไซต์ สบบส.
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
คุณจะให้มีเราปรับปรุง
เรื่องอะไร?

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
1
  วันที่แล้ว
1
  เดือนนี้
21
  เดือนที่แล้ว
29
  ปีนี้
3,747
  ทั้งหมด
287,905

วิสัยทัศน์
          
    เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการและจัดการระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ

พันธกิจ

 • พัฒนาวิชาการที่มุ่งเน้นด้านรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวช ให้เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ

 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีความเป็นเลิศ และเกิดความร่วมมือระดับประเทศ

 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
   

  ค่านิยมหน่วยงาน
  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่งาน บริหารโปร่งใส  กายใจเป็นสุข 

  (MHSO) M = Management Excellence   H = Humanity / Happiness  
  S = Success   O = Organization of learning
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1.    พัฒนาระบบบริการและกลไกขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ   
  2.    พัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
  3.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังทางสุขภาพจิตและจิตเวช
  4.    พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (OG) และยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนถนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8413 โทรสาร. 0-2149-5533 E-mail. 
bureau2558@dmh.mail.go.th