การควบคุมภายใน

  รายงานผลประจำปี 2561  
  รายงานประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1/2561  
  รายงานผลประจำปี 2560  
  แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  แบบ ปย.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560  
  ภาคผนวก ข แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560