ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประชาสัมพธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตระดับปรเทศ / ข้อมูล SMI-V / ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด / ข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต / ข้อมูบวิจัยสุขภาพจิต ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตรวจราชการกรม

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศสมัครงาน/ ข่าวสอบ / โอนย้าย ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด เอกสาร และคู่มือต่างๆ ด้าน KM / LO ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ข่าวสารของสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ส.ค.
28
จันทร์
2017
all-day ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม… @ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม… @ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ส.ค. 28 – ส.ค. 29 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐา… @ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐา… @ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ส.ค. 28 – ส.ค. 29 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต บุคลากร IT ในสังกัดกรมสุข าพจิต หน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงาน สบบส.รวมจำนวน 35 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ส.ค.
31
พฤหัส
2017
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพั… @ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพั… @ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ส.ค. 31 – ก.ย. 1 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต ได้มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตามเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น