ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประชาสัมพธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตระดับปรเทศ / ข้อมูล SMI-V / ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด / ข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต / ข้อมูบวิจัยสุขภาพจิต ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตรวจราชการกรม

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศสมัครงาน/ ข่าวสอบ / โอนย้าย ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด เอกสาร สื่อเทคโนโลยี และคู่มือต่างๆ ด้าน KM / LO ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม

พ.ย.
20
จันทร์
2017
all-day โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านกา... @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านกา... @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักย าพวิชาชีพพยาบาล วิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุข าพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจติเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณ าพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถ าพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
all-day โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านกา... @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านกา... @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักย าพวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพนักจิตวทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุข าพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุ่นแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณ าพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถ าพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย.
22
พุธ
2017
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริ...
พ.ย. 22 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ จัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับสาธารณ ัยด้านต่างๆ ทีม MCATT ของกรมสุข าพจิต จำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ  
ธ.ค.
13
พุธ
2017
all-day ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูต... @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูต... @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ธ.ค. 13 – ธ.ค. 15 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่     กลุ่มพัฒนาวิชาการ    
ธ.ค.
15
ศุกร์
2017
all-day การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒน... @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒน... @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ธ.ค. 15 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุข าพจิตและจิตเวช และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุข าพจิตและจิตเวช ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการที่รับผิดชอบงาน Excellence center หน่วยบริการจิตเวช สังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 1 คน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จำนวน 1 คน รวม 50 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
พ.ย. 1 – พ.ย. 3 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เรื่อง โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
2
3
4
5
6
7
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ MCATT
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ MCATT @ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทุบรี
พ.ย. 8 – พ.ย. 9 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ พิจารณาคู่มือ MCATT ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบงาน MCATT จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทุบรี
9
10
11
12
13
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุข าพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุข าพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
พ.ย. 13 – พ.ย. 14 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักย าพบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมสุข าพจิตในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุข าพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุข าพจิต และจิตเวชของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานละ 1-2 คน รวมจำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทาง เรื่อง การใช้แบบประเมิน CGI
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทาง เรื่อง การใช้แบบประเมิน CGI @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
พ.ย. 13 – พ.ย. 14 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทางสามารถใช้แบบประเมิน CGI ได้อย่างมีประสิทธิ าพ แพทย์/พยาบาล ในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 65 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
14
15
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย SMI-V
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย SMI-V @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
พ.ย. 15 – พ.ย. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ 1.พิจารณาคู่มือการดูแลผู้ป่วย SMI-V 2.สื่อสารตัวชี้วัด SMI-V ผู้รับผิดชอบ SMI-V จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุข าพจิตปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุข าพจิตปีงบประมาณ 2561 @ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุข าพจิต
พ.ย. 15 – พ.ย. 16 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนานักวิจัยในสังกัดกรมสุข าพจิตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณ าพ การศึกษาวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ บุคลากรที่เป็นนักวิจัยในสังกัดกรมสุข าพจิต รวมจำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุข าพจิต
16
17
ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลยื่นถวายฎีกาในขบวนเสร็จฯ
ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลยื่นถวายฎีกาในขบวนเสร็จฯ @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุข าพจิต
พ.ย. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุข าพจิต ห้องประชุม 3 กรมสุข าพจิต
18
19
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่ @ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 22 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา จำนวน 120 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุข าพจิต
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุข าพจิต @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักย าพวิชาชีพพยาบาล วิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุข าพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจติเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณ าพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถ าพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุข าพจิต
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุข าพจิต @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักย าพวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพนักจิตวทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุข าพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุ่นแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณ าพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถ าพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
21
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของ ารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณ ัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของ ารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณ ัย
พ.ย. 22 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ จัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับสาธารณ ัยด้านต่างๆ ทีม MCATT ของกรมสุข าพจิต จำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลวิเคระห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557-2559 จากข้อมูลการแพทย์และสาธารณสุขจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลวิเคระห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557-2559 จากข้อมูลการแพทย์และสาธารณสุขจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล @ ห้องประชุมนายแพทย์ฝนแสงสินแก้ว ชั้น 1 กรมสุข าพจิต
พ.ย. 22 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต กลุ่มระบาดวิทยาสุข าพจิต ห้องประชุมนายแพทย์ฝนแสงสินแก้ว ชั้น 1 กรมสุข าพจิต
23
24
25
26
27
28
29
30