ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประชาสัมพธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตระดับปรเทศ / ข้อมูล SMI-V / ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด / ข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต / ข้อมูบวิจัยสุขภาพจิต ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตรวจราชการกรม

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศสมัครงาน/ ข่าวสอบ / โอนย้าย ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด เอกสาร สื่อเทคโนโลยี และคู่มือต่างๆ ด้าน KM / LO ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุข าพจิตโลก (World Mental Health Awareness Day)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุข าพจิตโลก (World Mental Health Awareness Day) @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุข าพจิต
ต.ค. 3 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุข าพจิตโลก(World Mental Health Awareness Day) บุคลากรสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุข าพจิต
4
5
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุข าพจิต ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุข าพจิต ครั้งที่ 3/2560 @ กรมสุข าพจิต
ต.ค. 5 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุข าพจิต และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงานของทีม MCATT อย่างต่อเนื่อง บุคลากรสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 25 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุข าพจิต
6
7
8
9
ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุม ายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม ายใน สำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต
ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุม ายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม ายใน สำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต
ต.ค. 9 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้การควบคุม ายในของสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิตมีการดำเนินการควบคุม ายในได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระบบควบคุม ายใน คณะทำงานจัดวางระบบควบคุม ายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม ายใน จำนวน 15 คน กลุ่มอำนวยการ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต
10
ประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุข าพจิต
ต.ค. 10 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน MCATT จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุข าพจิต
11
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต รอบ 6 เดือนหลัง
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต รอบ 6 เดือนหลัง @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต
ต.ค. 11 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ 10, ตัวชี้วัดที่ 11, ตัวชี้วัดที่ 16, ตัวชี้วัดที่ 17, ตัวชี้วัดที่ 18, ตัวชี้วัดที่ 18, ตัวชี้วัดที่ 19 ผู้รับผิดชอบการตัวชี้วัด จำนวน 21 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31