ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประชาสัมพธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตระดับปรเทศ / ข้อมูล SMI-V / ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด / ข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต / ข้อมูบวิจัยสุขภาพจิต ฯลฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตรวจราชการกรม

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกาศสมัครงาน/ ข่าวสอบ / โอนย้าย ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ดาวน์โหลด เอกสาร และคู่มือต่างๆ ด้าน KM / LO ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ข่าวสารของสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ก.ค.
24
จันทร์
2017
all-day การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒน… @ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒน… @ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
ก.ค. 24 – ก.ค. 25 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยรายโครงการและแผนงานให้มีเนื้อหาคุณ าพ จัดกิจกรรมวิจัยได้สอดคล้อง มีการประมาณการงบประมาณที่เหมาะสม ให้ข้อเสนอการวิจัยมี าพรวมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง สอดรับกับระบบวิจัยกระทรวงสาธารณสุข และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 2.เพื่อให้นักวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมสุข าพจิตมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบ NRMS: Pre & Post-audit และ Ongoing monitoring ได้ บุคลากรกรมสุข าพจิตที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงการและแผนงาน วิจัยของหน่วยงานทุกโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
all-day ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนา… @ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนา… @ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
ก.ค. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่     กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุม 2 ชั้น 2  อาคาร 1 กรมสุข าพจิต