slide_1004256201slide_01022562Slide_0102256202
Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรการพัฒนาบริการด่านหน้า สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

Sharing is caring!

shares