5 เมษายน 2017

ค่านิยมของหน่วยงาน

 

ค่านิยมหน่วยงาน
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่งาน บริหารโปร่งใส  กายใจเป็นสุข 

(MHSO) M = Management Excellence   H = Humanity / Happiness
S = Success   O = Organization of learning