ค่านิยมของหน่วยงาน

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่งาน บริหารโปร่งใส  กายใจเป็นสุข

(MHSA)

M = Management Excellence

H = Happiness

S = Success

A = Active learning 

Sharing is caring!

shares