จ้างทาเสื้อทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) จานวน 663 ตัว วงเงิน 258,400 บาท