ผลิตสื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จำนวน 10 รายการ วงเงิน 487,685 บาท

60-487685_21082560

ดาวน์โหลดเอกสาร