ผลิตสื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จำนวน 10 รายการ วงเงิน 487,685 บาท

ผู้ดูแลระบบ สบบส./ สิงหาคม 21, 2017/ จัดซื้อจัดจ้าง

60-487685_21082560

ดาวน์โหลดเอกสาร