เช่าห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 จานวน 7 ห้อง ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 วงเงิน 130,000 บาท

60-130000_27072560

ดาวน์โหลดเอกสาร