ราคากลางผลิตชุดองค์ความรู้การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต และแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 494,233 บาท