ราคากลางการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ภายใต้โครงการการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก ประจำปีงบประมาณ 2561