ราคากลางการจ้างเหมาบริการ (กรณีบุคคลธรรมดา) กำหนดระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน