ราคากลางการจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิื่อวิเคราะห์หายืมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึมด้วยวิธี Whote Exome Sequencing ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing (ระยะที่ 2)