ราคากลางจ้างผลิตชุดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคจิต จานวน 5 รายการ