ราคากลาง ต่ออายุสมาชิกเครือข่าย Internet เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลสาหรับงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 38 รหัส (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562)