ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซํ้า ภายใน 1 ปี

Download “ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้ าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซํ้า ภายใน 1 ปี” file-2610256101-1.pdf – Downloaded 15 times – 197 KB

Download “1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)” file-2610256102.xlsx – Downloaded 12 times – 18 KB

Download “2.ทะเบียนผู้ป่วย SMI-V ที่มารับบริการ Acute Care ในหน่วยงานระดับ A, S, M1 และ M2” file-2610256103.xlsx – Downloaded 13 times – 15 KB

Download “3. แบบสรุปรายงานผลการพัฒนา หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ A,S,M1 และ M2 ในระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562” file-2610256104.docx – Downloaded 13 times – 17 KB

Sharing is caring!

shares