ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการได้ตามเกณฑ์

shares