ตัวชี้วัดที่ 18 : ค่าคะแนนของหน่วยบริการจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA

shares