ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละของสถานะผู้ติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

shares