ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเรื่องการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Suquencing (ระยะที่ 3)