โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,278,000 บาท