คู่มือคำอธิบาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)