เจตจำนงการบริหารงานตามค่านิยมองค์กร กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต