สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษยายน 2562 (สขร.1)