สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1)