สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1)