สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1)