เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาล ในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) ระยะที่ 1 สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Download “03092562 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ” 0309256211.pdf – Downloaded 34 times – 4 MB

Download “0309256203 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข” file_0309256203.pdf – Downloaded 38 times – 8 MB

Download “0309256204 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์” file_0309256204.pdf – Downloaded 88 times – 4 MB

Download “0309256205 คู่มือผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ฉบับปรับปรุง 2561” file_0309256205.pdf – Downloaded 30 times – 4 MB

Download “0309256206 คู่มือวิทยากรหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. (ฉบับปรับปรุง 2561)” file_0309256206.pdf – Downloaded 22 times – 4 MB

Download “0309256207 แนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว” file_0309256207.pdf – Downloaded 47 times – 3 MB

Download “0309256208 flow 4 โรคหลัก (อ.ชาญณรงค์)” file_0309256208.pptx – Downloaded 28 times – 1 MB

Download “0309256209 Health and Education Reginal Operation : HERO Model” 0903256212.pdf – Downloaded 21 times – 6 MB

Download “0309256210 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)” 0309256210.pptx – Downloaded 14 times – 5 MB

Download “0309256213 โรคจิตเภท: การวินิจฉัยและการดูแลรักษา” file_0309256213.pdf – Downloaded 3 times – 2 MB