เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาล ในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) ระยะที่ 2 สำหรับพยาบาล วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Download “0609256201 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560” file_0609256201.pdf – Downloaded 46 times – 4 MB

Download “060925620202 การคัดกรองและประเมินอาการของโรคซึมเศร้า” file_0609256202.pdf – Downloaded 24 times – 4 MB

Download “0609256203 การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า” file_0609256203.pdf – Downloaded 24 times – 1 MB

Download “0609256204 ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและการส่งต่อ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว” file_0609256204.pdf – Downloaded 39 times – 4 MB

Download “0609256205 แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q) ภาษากลาง” file_0609256205.pdf – Downloaded 24 times – 92 KB

Download “0609256207 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว” file_0609256207.pdf – Downloaded 26 times – 3 MB

Download “0609256208 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข” file_0609256208.pdf – Downloaded 23 times – 8 MB

Download “0609256209 แนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในคลินิกหมอครอบครัว (PCC) จังหวัดร้อยเอ็ด” file_0609256209.pdf – Downloaded 5 times – 3 MB

Download “0609256210 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)” file_0609256210.pptx – Downloaded 26 times – 5 MB

Download “0609256211 ระบบการให้บริการดูแลรักษาโรคทางจิตเวชในระบบปฐมภูมิ” file_0609256211.pdf – Downloaded 23 times – 5 MB

Download “0609256212 Flow chart : แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัย โรคสมาธิสั้น (ADHD)” file_0609256212.pdf – Downloaded 20 times – 1,018 KB

Download “0609256213 การคัดกรอง ติดตามและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเภท” file_0609256213-1.pdf – Downloaded 38 times – 2 MB