แนวทาง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

Book Cover: แนวทาง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

ปัญหาการใช้สุรา/สารเสพติด เป็นปัญหาใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดและทวี ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ติดสุรา/สารเสพติดจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการ ทางจิต เรียกว่า ภาวะโรคจิตเวชสุรา/สารเสพติด มีอาการทางจิตแบบมีภาวะ หวาดระแวง ได้แก่อาการหลงผิด ประสาทหลอน ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ใช้ความ รุนแรง มีการทำร้ายตนเอง ทำร้ายบุคคลใกล้ชิด ที่มักจะเห็นในข่าวปัจจุบันอยู่เป็น ประจำ โดยพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่เคยเข้า รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน แต่ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่องขาดยา ไม่ยอมรับ การเจ็บป่วย หรือขาดผู้ดูแลที่มีศักยภาพ ฯลฯ ประกอบกับระบบการดูแลผู้ป่วย จิตเวชยังขาดฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและการติดตามดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดการรักษาต่อเนื่อง กลับมาป่วยซํ้าและบางรายอาจจะก่อ อันตราย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น กรมสุขภาพจิต เล็งเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแนวทางการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง มุ่งหวังให้ เกิดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง กับเขตสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

This entry was posted in . Bookmark the permalink.