คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับร่าง)

Book Cover: คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับร่าง)
Editions:PDF
Excerpt:

สรุปย่อรายละเอียดองค์ความรู้ของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อองค์ความรู้ คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
(Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V)
สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับร่าง)
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยจิตเ

READ MORE

วชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย
ผู้ใช้คือ บุคลากร/ทีมสหวิชาชีพ ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
๔. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร/ทีมสหวิชาชีพ ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
๕. โครงสร้างและสาระสำคัญ
๕.๑ โครงสร้าง
๑) ความเป็นมาและความสำคัญ คำจำกัดความ และความชุกของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
๒) เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
๓) เกณฑ์จำแนกผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
๔) กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช
: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่ไม่มีคดี ( ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน)
: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่มีคดี
๕) แนวทางการดูแลฟื้นฟูทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช
: การจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาใช้สารเสพติดและมีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้การจัดการรายกรณี (Case Management)
๖) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน
๕.๒ สาระสำคัญ
องค์ความรู้เรื่อง “คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉบับนี้ เป็นองค์ความรู้สำหรับบุคลากร/ทีมสหวิชาชีพ ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ให้เป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อยู่ในระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดการกำเริบซ้ำและลดความรุนแรงต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม เนื้อหาสำคัญประกอบด้วย เกณฑ์จำแนกผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในสถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวช และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน

๖. การนำไปใช้
ผลการนำองค์ความรู้คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับร่าง) ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงในปี ๒๕๖๐ บุคลากร/ทีมสหวิชาชีพ ของหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่งได้นำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ทำให้เกิดความชัดเจน มีทิศทางเดียวกัน และได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฯ ให้ง่ายต่อการนำไปใช้มากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาเกณฑ์ให้มีการขยายรายละเอียดระดับความรุนแรงให้ชัดเจน และเพิ่มเนื้อหา Intervention สำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงให้เป็นรูปธรรม
๗. แหล่งอ้างอิง สำนักบริหารระบบบริหารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
(คู่มือเล่มนี้อยู่ระหว่างการรอปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้นในปีถัดไป)

COLLAPSE
This entry was posted in . Bookmark the permalink.