คู่มือการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบเน้นผลลัพธ์ (ฉบับร่าง)

Book Cover: คู่มือการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบเน้นผลลัพธ์ (ฉบับร่าง)
Excerpt:

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ : เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เห็นแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

This entry was posted in . Bookmark the permalink.