Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

ผลิตสื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จำนวน 10 รายการ วงเงิน 487,685 บาท

ผู้ดูแลระบบ สบบส./ สิงหาคม 21, 2017/ จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช่าห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 จานวน 7 ห้อง ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 วงเงิน 130,000 บาท

ผู้ดูแลระบบ สบบส./ กรกฎาคม 27, 2017/ จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร  

จ้างพิมพ์หนังสือประกอบการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560 จำนวน 700 เล่ม วงเงิน 169,274 บาท

ผู้ดูแลระบบ สบบส./ กรกฎาคม 17, 2017/ จัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร