27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสุขภาพจิต และการยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสุขภาพจิต และการยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2 @ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี
ม.ค. 8 – ม.ค. 10 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ คณะKM สังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 25 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี  
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team) @ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
ม.ค. 9 – ม.ค. 11 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักย าพของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ าวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Team : MCATT) และใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ าวะวิกฤต ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุข าพจิตทั้งในและนอกกรมสุข าพจิต จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  
10
11
12
13
14
15
ประชุมทีมงานกลาง/คณะกรรมการเพื่อพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิต
ประชุมทีมงานกลาง/คณะกรรมการเพื่อพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิต @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ม.ค. 15 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช บุคลากรในกลุ่มระบาดวิทยา และกองสุข าพจิตสังคม 8 คน กลุ่มระบาดวิทยาสุข าพจิต ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิต  
16
17
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิทยากรหลักในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร (โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิทยากรหลักในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร (โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคติดสุรา) @ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ม.ค. 17 – ม.ค. 19 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบการดูแลผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา วิทยากรในสังกัดกรมและเขตสุข าพ จำนวน 90 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  
18
19
20
21
22
23
24
ประชุมพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช
ประชุมพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช @ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ม.ค. 24 – ม.ค. 26 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงร่างการวิจัย กรอบแนวคิดแบบบันทึกข้อมูล (case record form) และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวช สหวิชาชีพเด็ก/ผู้ใหญ่ 50 คน กลุ่มระบาดวิทยาสุข าพจิต โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์
ม.ค. 24 – ม.ค. 26 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดในการทำงานอย่างมีประสิทธิ าพและตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรในสำนักบริหารระบบบริการสุข าพจิตจำนวน 40 คน กลุ่มอำนวยการ โรงแรมอิมพิเรียล ูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์  
25
26
27
28
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง @ TOT งามวงศ์วาน และโรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล นนทบุรี
ม.ค. 29 – ม.ค. 30 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมโรคจิต และ SMI-V IT สังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ TOT งามวงศ์วาน และโรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล นนทบุรี  
30
31