อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณการโครงการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณการโครงการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2561 @ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต
ส.ค. 1 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบบริการสุข าพจิตและจิตเวช เกิดประสิทธิ าพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กรมสุข าพจิต บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุข าพจิต
2
3
4
5
6
7
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ส.ค. 8 – ส.ค. 10 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน และระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงประจำปี 2561 บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต  จำนวน 65 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
9
10
11
12
13
14
15
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ส.ค. 15 – ส.ค. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ วิเคราะห์ส าพปัญหาและวางแผนการดำเนินงานโรคจิตและจิตเวชในเขตสุข าพประจำปีงบประมาณ 2561 บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุข าพจิหน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงานสบบส. รวมจำนวน    35 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมดารา ูเก็ต  จังหวัด ูเก็ต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ส.ค. 15 – ส.ค. 16 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติในหน่วยงานสังกัดกรมสุข าพจิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศของ ารกิจของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำที่มีคุณ าพปริมาณ และมุ่งเป้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศเพื่อขอรับรองจากกรมสุขภาพจิต
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศเพื่อขอรับรองจากกรมสุขภาพจิต @ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ส.ค. 28 – ส.ค. 29 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต @ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ส.ค. 28 – ส.ค. 29 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต บุคลากร IT ในสังกัดกรมสุข าพจิต หน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงาน สบบส.รวมจำนวน 35 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
29
30
31
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจ้างงานแบบประคับประคอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจ้างงานแบบประคับประคอง @ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ส.ค. 31 – ก.ย. 1 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต ได้มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตามเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น