27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

มี.ค.
26
จันทร์
2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรค จิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
มี.ค. 26 all-day

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตัวอย่างกลุ่มควบคุมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 50 คน ดังนี้

  1. สหวิชาชีพสังกัดกรมสุขภาพจิต
  2. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต
  3. กลุ่มอำนวยการ กบบส.
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต โรงแรมไมด้า

จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 26 – มี.ค. 28 all-day

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน SSS ในสถาบัน/รพจ. จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค.
27
อังคาร
2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มี.ค. 27 – มี.ค. 28 all-day

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 9 คน ดังนี้

  1. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต
  2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  3. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร
  4. กลุ่มอำนวยการ กบบส.
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมชั้น 3

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

มี.ค.
29
พฤหัส
2018
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มี.ค. 29 – มี.ค. 30 all-day

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน

ผู้จัด

สถานที่

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ 2 จังหวัด (จ.ยะลา จัดประชุมหาดใหญ่) กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา