27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจ้างงานแบบประคับประคอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจ้างงานแบบประคับประคอง @ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ส.ค. 31 – ก.ย. 1 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตามเส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบเน้นผลลัพธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบเน้นผลลัพธ์ @ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี
ก.ย. 1 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่นนนทบุรี
2
3
4
ประชุมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผลสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ.2557-2559 (เบื้องต้น)
ประชุมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผลสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ.2557-2559 (เบื้องต้น) @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต
ก.ย. 4 – ก.ย. 8 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผลสถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุข ปีพ.ศ.2557-2559 (เบื้องต้น) บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต จำนวน 6 คน กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรรนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรรนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต @ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ก.ย. 4 – ก.ย. 6 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤต เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานของทีม MCATT และเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานต่อยอดองค์ความรุ้ในการดูแลจิตใจประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรรนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีม MCATT/ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 60 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
5
6
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service (3S) ด้านการบริการผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ครั้งที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service (3S) ด้านการบริการผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ครั้งที่ 3 @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ก.ย. 6 – ก.ย. 7 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิตในการให้บริการดูแลบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ตามแนวทางมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ใยระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน บรรลุตามเป้าหมาย บุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 50 คน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯโรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ก.ย. 7 – ก.ย. 8 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้ได้รับความรู้และแนวทางการดำเนินงานพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิต จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ประชุมจัดการความรู้การศึกษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ประชุมจัดการความรู้การศึกษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต @ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯโรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต
ก.ย. 18 – ก.ย. 19 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเป็นการจัดการความรู้การศึกษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต จำนวน 8 คน กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยากรเรื่อง การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยากรเรื่อง การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) @ โรงแรมนาราย์ สีลม กรุงเทพมหานคร
ก.ย. 19 – ก.ย. 21 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยากรเรื่อง การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิตสำหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการโรคจิตในเขตสุภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมนาราย์ สีลม กรุงเทพมหานคร
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนาระบบความรู้กรมสุขภาพจิต
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนาระบบความรู้กรมสุขภาพจิต @ กรมสุขภาพจิต
ก.ย. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ กรมสุขภาพจิต
29
30