27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
พ.ย. 1 – พ.ย. 3 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เรื่อง โรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
2
3
4
5
6
7
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ MCATT
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ MCATT @ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทุบรี
พ.ย. 8 – พ.ย. 9 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ พิจารณาคู่มือ MCATT ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบงาน MCATT จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทุบรี
9
10
11
12
13
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
พ.ย. 13 – พ.ย. 14 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต และจิตเวชของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานละ 1-2 คน รวมจำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมฮอไรชั่น วิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทาง เรื่อง การใช้แบบประเมิน CGI
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทาง เรื่อง การใช้แบบประเมิน CGI @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
พ.ย. 13 – พ.ย. 14 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพิ่มพูนทักษะผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเฉพาะทางสามารถใช้แบบประเมิน CGI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์/พยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 65 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
14
15
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย SMI-V
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย SMI-V @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
พ.ย. 15 – พ.ย. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ 1.พิจารณาคู่มือการดูแลผู้ป่วย SMI-V 2.สื่อสารตัวชี้วัด SMI-V ผู้รับผิดชอบ SMI-V จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2561 @ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
พ.ย. 15 – พ.ย. 16 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนานักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ บุคลากรที่เป็นนักวิจัยในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมจำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
16
17
ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลยื่นถวายฎีกาในขบวนเสร็จฯ
ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลยื่นถวายฎีกาในขบวนเสร็จฯ @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
พ.ย. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต
18
19
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่ @ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 22 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุราในพื้นที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา จำนวน 120 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพพยาบาล วิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจติเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคลากรสหวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต @ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
พ.ย. 20 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพนักจิตวทยาคลินิกและวิชาชีพนักสังคมสังเคราะห์ในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บริหารดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีปัญหารุ่นแรงยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด จำนวน 60 คน ศอปส.สจ. โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี
21
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณภัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ (BCMS) ในงานสาธารณภัย
พ.ย. 22 – พ.ย. 24 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ จัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับสาธารณภัยด้านต่างๆ ทีม MCATT ของกรมสุขภาพจิต จำนวน 70 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลวิเคระห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557-2559 จากข้อมูลการแพทย์และสาธารณสุขจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลวิเคระห์สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชที่รับบริการในระบบสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557-2559 จากข้อมูลการแพทย์และสาธารณสุขจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล @ ห้องประชุมนายแพทย์ฝนแสงสินแก้ว ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
พ.ย. 22 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมนายแพทย์ฝนแสงสินแก้ว ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
23
24
25
26
27
28
29
30