27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 2/2561 @ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
มี.ค. 5 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 คณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามคณะทำงานย่อยต่าง ๆ จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
6
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อสุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อสุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ ห้องประชุมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
มี.ค. 6 – มี.ค. 8 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อสุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 7 คน ดังนี้ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence center)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence center) @ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
มี.ค. 7 – มี.ค. 8 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพ จิตและจิตเวช (Excellence center) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence center) ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรรับผิดชอบงาน Excellence center หน่วยบริการจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
8
9
10
11
12
ประชุมเตรียมการสุ่มตัวอย่างกลุ่มศึกษาโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช
ประชุมเตรียมการสุ่มตัวอย่างกลุ่มศึกษาโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มี.ค. 12 – มี.ค. 15 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเพื่อเตรียมการสุ่มตัวอย่างกลุ่มศึกษาโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 7 คน ดังนี้ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13
14
15
16
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel @ ห้องประชุม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มี.ค. 16 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บุคลากรกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 40 คน กลุ่มอำนวยการ ห้องประชุม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
17
18
19
20
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ MI, MET, CBT เพื่อสร้างคุณค่าเกิดพลังในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดสู่ความหวังสร้างไทยงดงาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ MI, MET, CBT เพื่อสร้างคุณค่าเกิดพลังในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดสู่ความหวังสร้างไทยงดงาม @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 20 – มี.ค. 23 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความคิดที่เป็นทางลบของผู้ป่วยสารเสพติดที่มีปัญหาด้านจิตเวช และนำแนวทางการสร้างแรงจูงใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเป็นแนวทางเดียวกันและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นไป นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด จำนวน 50 คน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ห้องประชุม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข @ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
มี.ค. 21 – มี.ค. 23 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นเวทีถ่ายถอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือผู้รับผิดชอบห้องสมุดของโรงพยาบาล/สถาบัน เจ้าหน้าที่ IT หน่วยละ 2 คน รวม 45  คน กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงแรมไมด้า เดอ ซี    หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
22
23
24
25
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรค จิตเวช
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรค จิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
มี.ค. 26 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตัวอย่างกลุ่มควบคุมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 50 คน ดังนี้ สหวิชาชีพสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 26 – มี.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน SSS ในสถาบัน/รพจ. จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มี.ค. 27 – มี.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 9 คน ดังนี้ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
28
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มี.ค. 29 – มี.ค. 30 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ 2 จังหวัด (จ.ยะลา จัดประชุมหาดใหญ่) กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30
31