17 พฤหัส
All-day
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 @ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ส.ค. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ วิเคราะห์ส าพปัญหาและวางแผนการดำเนินงานโรคจิตและจิตเวชในเขตสุข าพประจำปีงบประมาณ 2561 บุคลากรในและนอกสังกัดกรมสุข าพจิหน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงานสบบส. รวมจำนวน    35 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงแรมดารา ูเก็ต  จังหวัด ูเก็ต
โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เอื้ออำนวยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิชาการของหน่วยงานด้วยการบูรณาการจัดการความรู้และกระบวนงานวิจัย @ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เอื้ออำนวยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิชาการของหน่วยงานด้วยการบูรณาการจัดการความรู้และกระบวนงานวิจัย @ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ส.ค. 17 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิตจำนวน 40-60 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00