27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

3 อังคาร
All-day
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Awareness Day) @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Awareness Day) @ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
ต.ค. 3 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก(World Mental Health Awareness Day) บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00