27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

9 จันทร์
All-day
ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ต.ค. 9 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อให้การควบคุมภายในของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตมีการดำเนินการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 15 คน กลุ่มอำนวยการ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00