27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

25 อาทิตย์ 26 จันทร์ 27 อังคาร 28 พุธ 29 พฤหัส 30 ศุกร์ 31 เสาร์
All-day
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรค จิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรค จิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
มี.ค. 26 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตัวอย่างกลุ่มควบคุมโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 50 คน ดังนี้ สหวิชาชีพสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 26 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน SSS ในสถาบัน/รพจ. จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 27 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน SSS ในสถาบัน/รพจ. จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มี.ค. 27 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 9 คน ดังนี้ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน @ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
มี.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเฉพาะทาง 4 บริการ สำหรับผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน SSS ในสถาบัน/รพจ. จำนวน 50 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช @ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรีห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มี.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคจิตเวช บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวม 9 คน ดังนี้ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร กลุ่มอำนวยการ กบบส. กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมชั้น 3 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มี.ค. 29 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ 2 จังหวัด (จ.ยะลา จัดประชุมหาดใหญ่) กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ @ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มี.ค. 30 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิต ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ 2 จังหวัด (จ.ยะลา จัดประชุมหาดใหญ่) กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Now: มี.ค. 25 12:37 pm