ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์. 0 2590 8220
โทรสาร. 0 2149 5533
อีเมล์. bureau2558@dmh.mail.go.th
ส่งข้อความ