ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence Center) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ