โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ MI,MET เพื่อสร้างคุณค่าเกิดพลังในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด สู่ความหวังสร้างไทยงดงาม วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ