ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ รพ.สต.บ้านลานวัว ต.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช