ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาเอกสารในชุดเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช สำหรับสถาบันโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ